Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

GİRİŞ VE KAPSAM
 

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), CNG FUARCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından kullanıma sunulan ve işletilmekte olan https://www.chemorder.com/  alan adlı sitenin kullanımı sırasında Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler hakkındaki kuralları belirlemektedir. Politika’nın amacı, Veri Sahiplerinin (İnternet Sitesi’nin kullanılması esnasında kişisel verileri işlenen kişiler bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.

İnternet Sitesi’nin kullanımı, bu Politika’nın okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelmektedir. Eğer bu Politika’da belirtilen kuralları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’nin kullanımını derhal sonlandırınız.

İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine ya da uygulamalara ya da benzeri unsurlara bağlantı verilmesi halinde, söz konusu bağlantının kullanımı neticesinde erişilen internet siteleri, uygulamalar ya da benzeri unsurlar bu Politika’nın kapsamı dışındadır. Söz konusu durumlarda ilgili internet sitesinin, uygulamanın ya da benzeri unsurun gizlilik politikası uygulama alanı bulabilecektir.

Kişisel veri niteliği teşkil etmeyen veriler ile anonimleştirilmiş veriler, bu Politika kapsamı dışında kalmaktadır.

 

POLİTİKA’NIN DEĞİŞTİRİLMESİ


Şirket Politika’yı dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilmiş politikanın İnternet Sitesinde yayınlanması anında ya da diğer iletişim yöntemleri ile Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi anında, Politika’nın yeni versiyonu, aksi belirtilmedikçe, yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ AÇISINDAN VERİ SORUMLUSU KİMDİR?


Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, CNG FUARCILIK VE TANITIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’dir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL PRENSİPLERİMİZ


Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki prensiplere uygun olarak hareket etmekteyiz:
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

İŞLENMEKTE OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?


Şirket tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz bu Politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:
Adınız, soyadınız,
E-posta adresiniz,
İletişim adresiniz ve İletişim numaranız,
Firma Adı, Firma Telefonu ve Adresi ve Vergi numaranız,
İletişim formu vasıtasıyla gönderdiğiniz talebiniz,
IP adresiniz,

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR ?


Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır.

Şirket kişisel verilerinizi, taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabilmektedir. Bunun yanında toplanan kişisel verileriniz Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERLE PAYLAŞILMAKTADIR?


Şirket bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle ve söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi sağlamakla için yurt içinde veya yurt dışında paylaşabilecektir.

Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI


Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİLER


Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, Şirket uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbiri alır ve gereken denetim çalışmalarını yapar.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından bu Politika’da, Şirket tarafından yürürlüğe konan ve uygulanan başkaca politikalara ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecektir ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirket’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ


Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla Şirket ile info@chemorder.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ancak yasal yollar kullanılmadan ve ilgili kanunun öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uymadan kurulan iletişimler Şirket tarafından dikkate alınmayabilir.